Otvori glavnu navigaciju

Opšti uslovi putovanja

Opšti uslovi putovanja

Na osnovu člana 68. stav 1. tačka 2 u skladu sa članovima 70 i 71 Zakona o turizmu ("Sl. glasnik br. 17/2019") direktor TITELPREVOZ doo Kula iz Kule, Ise Sekickog 5, dana 01.10.2019. utvrđuje sledeće:

Opšte uslove putovanja

Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo ugovor o putovanju između putnika i organizatora putovanja "TITELPREVOZ"; doo i obavezuju ugovorene strane, osim odredbi koje su drugačije definisane pismenim ugovorom ili programom putovanja, te molimo se sa sadržinom istih upoznate detaljno, sa posebnom pažnjom.

1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTENJE:

Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde-prijave o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom u ime svih putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja (dalje: Opšti uslovi), unapred pripremljen i obavljen program putovanja (dalje: Program), da je kao i svi putnici iz ugovora se istima upoznat i da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnog osiguranja.

Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora između Putnika i TA "Titelprevoz" d.o.o. kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi i definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom.

Pre zaključivanja Ugovora Organizator može u svako doba izmeniti opis svoji usluga u Programu. Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je pre zaključenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz Programa u primerenom roku obavešten pre zaključivanja Ugovora.

U slučaju postojanja razlike između prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora,novi Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 časova.Ukoliko Putnik ne obavesti Organizatora u narednom roku da ne prihvata novoučinjeni Program-ponudu, Ugovor se smatra raskinutim.

2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVORI:

Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosaču zapisa ili putem e-maila ili faxa.Putnik se za putovanje može prijaviti u sedištu,ograncima,odnosno izdvojenim posebnim prostorima Organizatora,kao i turističkim agencijama koje imaju sa Organizatorom zaključen Ugovor o posredovanju (dalje: Posrednik). Kada Posrednik u Programu Organizatora i Ugovoru sa Putnikom ne naznači svoje svojstvo Posrednika,Organizator ne odgovara za izvršenje Programa prema Putniku,već je to obaveza Posrednika.Prijava Putnika postaje punosnažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora na način na koji je Prijava učinjena i uplatom akontacije u visini od 50% od cene aranžmana.Ostatak ugovorene cene,ako drugačije nije ugovoreno,plaća se 15 dan pre početka putovanja.Ukoliko Putnik,u roku ne izvrši uplatu u celosti,smatra se da je putovanje otkazano u skladu sa tačkom 12. Opštih uslova. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog određenog putnika iz Ugovora.

Zaključenjem Ugovora, Program (predhodno objavljen ili naknadno izmenjen) postaje njegov sastavni deo i ne može se menjati, osim ako ugovorne strane izričito ugovore drugačije ili ako promene nastanu usled više sile. Ukoliko dođe do otkaza ili izmene Ugovora, otkazne odredbe i izmene važe za sve navedene putnike u Ugovoru.

Za blagovremenost uplate merodavan je datum uplate na račun Organizatora ili Posrednika.U slučaju neblagovremene uplate u celosti,avansnog plaćanja ili plaćaja preostalog dela uplate aranžmana,Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tačkom 12.ovih Opštih uslova.

3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA:

- U Ugovoru sem usluga iz Programa unese posebne zahteve putnika sa kojima se izključivo Organizator saglasio

- Isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju Ugovora (dalje: Sniženje cene) povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije-prigovora Putnika u skladu sa zakonom i Opštim uslovima, osim ako su popusti u izvršenju Ugovora nastali: krivicom Putnika ili se pripisuje trećem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pružalac usluga u realizaciji Programa, delovanje više sile ili nepredviđenih događaja na koje Organizator nema uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos primeni dužne pažnje ili nekih drugih događaja koje Organizator nije mogao predvideti i prevladati.

- Saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti da se stara o pravima i interesima Putnika

- Pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera a ako toga nema naziv, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu po moć Putniku

- Ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Programa,

- Sve usmene i bilo koje druge vrste informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.

4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA:

- Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom i Opštim uslovima, da istakne posebne zahteve koji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom,

- Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer iste ne obezbeđuje i za njih ne odgovara Organizator,

- Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i način predviđen Ugovorom,

- Da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebne za organizovanje putovanja i garantuje da je on, njegove isprave, prtljag il dr. Ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, moneterni i drugi propis),

- Da nadoknadi štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih Opštih uslova,

- Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne troškove prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovara za naplaćeni deo ugovorene cene,

- Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti po pravilu u pisanoj formi Organizatoru ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji,

- Da se pre zaključenja ugovora informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.msp.gov.rs) i na druge načine o zemljama tvz. visokog ili umerenog rizika

-Da se najkasnije 24 sata ali ne ranije od 48 sati informiše kod ovlašćenih predstavnika Organizatora o tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja,

5. CENE I SADRŽAJ USLUGA:

Cene su iskazane u stranoj valuti a obračun uplata vrši se u dinarima prema srednjem kursu NBS na dan uplate- Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora Putnika.

Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred dogovorene i plaćene) Putnik plaća na licu mesta neposrednom izvršiocu usluge.

Cena iz Ugovora uključuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više sledećih usluga prosečnog kvaliteta uobičajenog za datu destinaciju i objekte i to:smeštaja, ishrane, prevoza, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cena koju putnik plaća (dalje:Standardne cene)

Cena aranžmana ne uključuje, ako nešto nije posebno ugovoreno (dalje:Poseban ugovor), troškove: aerodromskih i lučkih taksi, lokalnog turističkog vodiča, predstavnika organizatora, turističkog animatora, fakultativnih programa, korišćenje ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranje putnika i prtljaga, usluga room service, korištenje sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr.usluga, rezervaciju posebnog sedišta u prevoznom sedištu, troškovi smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon itd.)dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge)

Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu predviđene Programom.

Uslovi koji se odnose na ostvarivanja popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu određeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr.za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dete navršava dve godine u odnosu na dan početka putovanja a ne datum zaključenja ugovora).U slučaju pogrešno navedene starosti putnika Organizator ima pravo da naplati razliku do korektne cene putovanja uz doplatu iznosa od 3.000,00 din za manipulativne troškove.

U cenu nisu uključeni i Organizator ne može biti odgovoran Putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluge, a nisu bile predviđene Programom i Posebnim ugovorom, kao i za učešće Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima.

6. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ:

Organizator može zahtevati povećanje ugovorene cene najkasnije 8 dana pre početka putovanja ako je nakon zaključenja Ugovora došlo do promene u kursu razmene valute ili do promene u tarifama prevoznika i u drugim zakonom predviđenim slučajevima.

Za povećanje ugovorene cene do 10% nije potrebna saglasnost putnika i nije osnov za prekid Ugovora.

Ako povećanje ukupno ugovorene cene prelazi 10%, Putnik ima pravo da:zahteva zamenu za sličan Program bez doplate iz ponude Organizatora ili može putem pisanog otkaza raskinuti Ugovor bez obaveze naknade štete Organizatoru, ako najkasnije u roku od 24 h od dostavljanja pisanog obaveštenja o povećanju cene, obavesti Organizatora. Ako u naznačenom roku, putnik pisanim putem ne obavesti organizatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom, a što može biti i kroz izvršenu uplatu.

Naknadna sniženja cena Programa ne mogu se odnositi na već zaključene Ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora putnika prema Organizatoru.

7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:

Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju standardne usluge prosečnog kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije, mesta i objekte. U slučaju da putnik želi neke usluge van Programa, o tome mora zaključiti Poseban ugovor.

Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima-publikacijama ili web-sajtovima Posrednika i neposrednih pružalaca usluga (npr.hotela, prevoznika i dr.lica), osim ako Putnik nije izričito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržaja u svojim Programima, odnosno na svom web sajtu, s tim da očigledne štamparske i računarske greške daju pravo Organizatoru na osporavanje Ugovora.

Smeštajni objekti i smeštajne jedinice, prevozna sredstva i dr. usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja Programa, različiti su i nisu upotrebljivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije.Ishrana, komfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su Organizatora.

Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji .Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiču na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredstva na koje organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja- već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.

Za avio aranžmane ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu koji je najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije.U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasi avio-saobraćaja.Po pravilu odlazak-dolazak, poletanje-sletanje aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima i ako je npr.obezbeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv."hladnog obroka"van ili u smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvršen.

Usluge turističkog vodiča, pratioca, lokalnog vodiča, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodno nužnu pomoć Putniku po unapred utvrđenim terminima periodičnog dežurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva ovlaštenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa vremenom polaska, prevozom, smeštajem, zakonskim i drugim propisima i dr.)obavezuju putnika a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora i sve eventualne posledice i štetu u takvom slučaju snosi Putnik u celosti.

Promena ili odstupanja pojedinih usluga koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene ukoliko se ne odražavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let ili prevoz treba da bude premšten na drugi aerodrom ili mesto, Organizator snosi sve troškove alternativnog prevoza najmanje u visini vozne karte 2.klase prevoza.

Kad treće lice stupa na mesto lica koje je rezervisalo određenu turističku uslugu, Organizator ima pravo na naknadu za nastale potrebne troškove promene.Putnik i lice koje stupa na njegovo mesto solidarno odgovaraju za plaćanje ugovorene cene i troškove zamene putnika.Organizator neće prihvatiti zamenu putnika ako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonom ili drugim pravnom regulacijom.

8. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ:

8.1. Smeštaj: Ako drugačije nije posebno ugovoreno

-Putnik će biti smešten u bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobenost putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. kategorizacije.

-Smeštaj Putnika u objekat je najranije posle 16h na dan posle korišćenja usluge, a a napuštanje objekta najkasnije do 09h na dan završetka korišćenja usluge.Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza.

-Trokrvetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) u skladu sa kategorizacajom i propisima domicilne zemlje su po pravilu na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim, odnosno dva pomoćna ležaja, koji su po pravilu drvene ili metelne konstrukcije na rasklapanje i koji mogu bitno poboljšati kvalitet smeštaja,

-Funkcionisanje klima uređaja u smeštajniim objektivna različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva stalan rad iste 24 časa,

-Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružalaca usluga.

-Ukolko su dve ili više osoba rezervisale zajedno dvokrevetnu ili višekrevetnu sobu ili brodsku kabinu i sl. a nema treće osobe koja zamenjuje jednu od njih.Organizator ima pravo naplate pune cene smeštajne jedinice.

-Nakon otpočinjanja turističkog putovanja, a zbog iznenedanih i opravdanih razloga, ugovoreni smeštaj može se bez saglasnosti Putnika zameniti smeštej u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu smeštaja na teret Organizatora, a smeštaj u objekte niže ketegorije može se izvršiti uz saglasnost Putnika i povećanja razlike u ceni srazmernoj kateoriji smeštajnog objekta.

-Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu a naročito na: deponovanja i čuvanja novca, dragocenih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, smeštaja i napušta sobe u određeno vreme, broj osoba u sobi i dr., jer Organizator ne odgovara za štete nastale po tom osnovu.

8.2. Ishrana: Ako drugačije nije ugovoreno:

-Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene aranžmana, kategorije objekta, detinacije i lokalnog običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanja ili posluživanja (menija).

-Usluga ALL INCLUSIVE ili ALL INC.LIGHT i bilo koja druga podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji.

-Doručak, ako drugačije nije naznačeno u Programu, podrazumeva kontinentalni doručak.

-Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umesto usluge posluživanja uslugu ishrane izvrši posluživanjem.

U smeštajnom objektu su identični uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru putuju deca, starija lica ili lica sa posebnim potrebama.U slučaju da na licu mesta Putnik sa neposrednim pružaocem ishrane postigne drugačiji dogovor Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za neadekvatno izvršenu uslugu ishrane.

8.3. Prevoz: Ako drugačije nije ugovoreno:

-Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima ili drugim sredstvima prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator i primenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr.prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovnja itd.) Putnik ima obvezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu.

-Organizator ima prava da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima (mini bus, autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva ako to okolnosti uslovljavaju.

-Za vreme vožnje u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno.Putnik je dužan da svu nastalu štetu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta.

-Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje saobraćjnih propisa i pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza Organizatora.Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva odustane od putovanja, primenjivaće se skala otkaza iz tačke 12. Opštih uslova.

-Putni pravac, pauze, mesta i dužine njihovog trajanja određuje vodič-vozač.Vodič-vozač ima pravo da, zbog nepredvidivih, neizbežnih ili bezbednosnih i sličnih okolnsti, promeni red vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokaliteta.

-Neusklađenost ličnih podataka datih organizatoru sa podacim u pasošu Putnika (imana putnika i dr.) mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom za šta posledice snosi Putnik.Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji.Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao i bording karte.Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja.

-Avionske ili posebne prevozne karte važe samo na njima naznačenim datumima i vremenima.

-Prevoz Putnika vazdušnim, železničkim, morskim, rečnim ili jezerskim prevoznim sredstvima obavlja se i direktna je odgovornost ovih prevoznika određena u skladu sa propisima i običajima kojima se regulišu pomenute vrste prevoza i van uticaja i odgovornosti su Organizatora.

9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI:

Svi uslovi objavljeni u Programu odnose se isključivo na državljane sa putnom ispravom R.Srbije.Organizator ne snosi odgovorost i nije nužan upoznati putnike državljane drugim država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.)koji važe za od odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljana da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno.Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još 6 meseci od dana završetka putovanja i u roku dostavi organizatoru isprave i kompletne potrebne podatke i dokumente za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator.Služnbenik agencije Organizatora, niti Posrednik nije ovlašćen da utvrđuje validnost putnik i drugih isprava i dokumenata.Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije isti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku.Ukoliko Putnik za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snosi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu.

Putnik je dužan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstven stanje, kao na npr.specifična ishrana, karakteristike smeštaja itd.zbog hronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr.jer u protivnom Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu.Za putovanje u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku održenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi putrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome i da u slučaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za štetu.

Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr.propise R.Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam putnik.

Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika vezano za odredbe ove tačke, primenjuju se odredbe tačke 12.Opštih uslova.

10. PRTLJAG:

Prevoz prtljaga do određene težine koju određuje avio prevoznik, je bezplatan.Višak prtljaga Putnik plaća prema važećim cenama prevoznka.Transport specialnog od aerodroma do hotela i nazad je isključiva obaveza Putnika.Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbednosna pravila u vezi sa ručnim prtljagom, te preporučujemo za više informacija da se putnik informiše na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na telefon 011/209-4444 ili web sajta:www.beg.aero.štete i gubitak prtljaga na letovima Putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na licu mesta nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za prijavu štete.

Kod prevoza autobusom putnik može poneti 2 komada prtljaga i predati ga ovlašćenom licu Organizatora.Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag.Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sretstvo, o davnju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog ovlašćenom licu prevoznika, odnosno unetom u smeštajni objekat.Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja ili osiguranja a prema važećim međunarodnim i domaćim propisima.Prenos prtljaga od mesta parkiranja do smeštajne jedinice je obaveza putnika (prevoz će biti što je moguće bliže smeštajnom objektu).Za nestanak ili oštećenje prtljaga u transportu od parkinga do smeštajnog objekta, kao i za zaboravljene stvari u prevoznom sretstvu Organizator ne snosi Odgovornost.

Osim kod namere i grube nepažnje Organizator nema nikakvu odgovornost za prtljag i predmete, koji se obično ne nose sa sobom, izuzev kada je izričito preuzeo predmet na čuvanje.Zato se putniku ne preporučuje, da na putovanje nosi vredne predmete a u suprotnom da iste preda uredno na čuvanje ili da ih nosi sa sobom.

Dužnost putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa lični podacima, i da lična dokumenta, stvari i vrednosti ne ostavlja u parkiranom prevoznom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov nestanak.Preporučuje se da se dokumenta, zlato, vredne stvari, tehnični instrumenzti i medikamenti nose isključivo u ručnom prtljagu.

Putnik ima za obavezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljaga u toku puta predstavniku Orgnizatora ili neposrednog izvršioca usluge.

11. PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA:

11.1. Pre početka putovanja: Organizator je dužan da Putnika obavesti o svakoj bitnoj promeni Programa na način na koji je zaključen Ugovor, najkasnije u roku od 5 dana pre početka putovanja, a Putnik ima rok od 48 časova od dana prijema obaveštenja o promeni da odgovori Organizatoru da li prihvata istu.Prihvat nove ponude može se izvršiti i kroz izvršenu uplatu novougovorene cene.U slučaja prihvata nove ponude, Putnik ima pravo na srazmerno sniženje cene u slučaju da je nova ponuda niža od prvobitno ugovorene, odnosno ima obavezu uplatiti razliku u ceni između prvobitne i nove ponude, ukoliko je ponuda viša od prvobitno ugovorene.Ukoliko ne prihvati nijednu alternativu ponuđenu od strane Organizatora, Putnik ima pravo na povraćaj ukupno uplaćene cene.

Organizator ima pravo razkinuti ugovor ukoliko:

-nedovoljnog broja prijavljenih putnika, pod uslovom da je Putnika o tome obavestio najkasnije 5 dana pre početka turističkog putovanja

-zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da su postojale u vreme objavljivanja Programa bile opravdan razlog Organizatoru da Program ne objavljuje i Ugovor ne zaključuje uz obavezu da Putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.

Ukoliko u programu nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika treba da bude:za putovanje autobusom 30 putnika, za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanje na posebno ugovorenim avio-čarter linijama, vozovima, hidrogliserima i dr.najmanje 80 % popunjenosti kapaciteta po svakom prevoznom sretstvu.

U slučaju prihvatanja novog ugovora Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru po osnovu prvobitno zaključenog ugovora.

11.2.Za vreme putovanja: Organizator za vreme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavestiti Putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršute putovanja i neophodne izmene Programa ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red vožnje, prinudno sletanje, kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbednosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile)bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge nadoknade putniku.U navedenim slučajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmene Programa.

Organizator se oslobađa ispunjenja Ugovora onda, ako Putnik ometa sprobođenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu.U tom slučaju putnik ima obavezu da organizatoru nadohnadi pričinjenu štetu.

U slučaju nastupanja vanrednih okolnosti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle predvideti, a koji se mogu podvesti pod višu silu (terorističkih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri čemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno učinjene troškove i obavezu plaćanja polovine prevoznih troškova povratka Putnika.Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost ako Putnik odbije ponuđeni povratak obezbeđenim prevoznim sredstvom.

12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:

12.1. Pre početka putovanja: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora na način kako je zaključen Ugovor.Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:

5% ako putovanje otkaže do 45 dana pre početka putovanja,

10% ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja

20% ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja

40% ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja

80% ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja

90% ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja

100% ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanj ili u toku putovanja

Izuzetno od napred navedenog, primenjivaće se sledeća skala otkaza i to:

a.kod brodskih krstarenja-

5% a najmanje 60,00 eur do 91 dana pre početka putovanja

15% od 90 do 45 dana pre početka putovanja

30% od 44 do 29 dana pre početka putovanja

50% od 28 do 15 dana pre početka putovanja

80% od 14 do 7 dana pre početka putovanja

95% od 6 do 3 dana pre početka putovanja

100% na dan putovanja, nedolaska ili odustajanja u toku puta

b.za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, đačke i studenske ekskurzije ako se otkazuje kompletan ugovor:

5% ako se putovanje otkaže do 120 dana pre početka putovanja

20% ako se otkaže od 119 do 90 dana pre početka putovanja

50% ako se otkaže od 89 do 60 dana pre početka putovanja

80% ako se otkaže od 59 do 45 dana pre početka putovanja

100% ako se otkaže od 44 do pre početka ili u toku putovanja.

Promena ugovorenog mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja.

Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove (troškove prevoza, organizacije putovanja i sl.)ukoliko je do otkaza došlo zbog:

iznenadne bolesti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca, smrt putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca, -poziva za vojnu vežbu putnika ili elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanično proglašenih od nadležnog organa zemlje putovanja.

Za navedene slučajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove kojoj se izričito potvrđuje iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu.Ne mogu se smatrati opravdanim razlogom za otkaz ili prekid putovanja Putnika slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementerne nepogode, klimatski uslovi i sl.za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje putovanja.

Iznenadna bolest podrazumeva ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog predhodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju)i onemogućava početak-korištenje ugovorenog putovanja.Organizator, u slučaju da Putnik obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sam Organizator, dužan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova.

U slučaju odustatka od putovanja koje je pokrivano polisom osiguranja, putnik svoje pravo ostvaruje direktno od osigurača.

Kod odustanka od Ugovora, putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanje u dobijanju viza, kao i plaćenih zakoskih i drugih obaveze.

12.2. Nakon otpočinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davaoca usluga dobije naknadu na ime neiskorišćenih usluga.Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povraćaj odgovarajućeg dela cene neiskorišćenog putovanja.Ukoliko je u pitanju beznačajna usluga, Organizator se oslobađa ove obaveze.Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo usluga koji su utvrđeni govorom, Organizator je dužan da sprovede određene preventivne mere kako bi se moglo nastaviti putovanje ili da ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge do okončanja turističkog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika, sve u skladu sa tačkom 14 ovih Opštih uslova, ne dirajući ostala zakonska prava Putnika.

13. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja za otkaz putovanja, osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda.Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju.Ugovor o osiguranju se zaključuje samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju.Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju.Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju.Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da je informisan i upućen na obezbeđenje paketa putnog osiguranja.

Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

Prema Zakonu o turizmu Organizator ima sledeću garanciju putovanja i to:

Osiguranje od odgovornosti turističkih agencija za slučaj insolventnosti I odgovornosti za slučaj štete nanete putniku od 25.09.2019. osiguravajuće kompanije "MILENIJUM osiguranje" ADO iz BEOGRAD,ul Bulevar Milutina Milankovića 3B, broj polise: 30000005220 – aneks 2.

U slučaju nastanka osiguranog slučaja kao posledice insolventnosti putnik se može obratiti Asistenskoj kući Coris na sledeći broj telefona: +381 11 36 36 999 ili na mail coris@coris.rs Pozivanjem Call Centra Asistenske kuće moguće je obezbediti prinudni smeštaj, povratak putnika u zemlju, I potpunu podršku putniku 24h

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnažne i izvršne sudske presude, odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštem uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i - ili garancija i da iste u celosti prihvata.

14. POMOĆ, REKLAMACIJA, TUŽBA I REŠAVANJE SPOROVA:

Organizator putovanja je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu podnošenja reklamacije i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.

Organizator putovanja je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija, i da je čuva najmanje dve godine, od dana podnošenja reklamacije putnika.

Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku Organizatora, a u hitnim slučajevima ako ovaj nije trenutno dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili ako ta lica nisu navedena u putnim dokumetima direktno Organizatoru.

Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora preko tel. broja +38125725059 faksa +38125725059, radnim danima od 08:00-18:00h, subotom od 08:00-13:00h po srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: titelprevoz@gmail.com. Za hitne i slične postupke potrebno je da Putnik navede broj ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr. preko kojih se može kontaktirati.

Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađjuje i strpljivo sačeka vremenski okvir od 24-48h da se opravdana reklamacija na licu mesta otkloni (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišćen apartman i dr. nedostaci) i prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.

Ako uzrok reklamacije nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom organizatora, o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka koju obe strane sačinjavaju i potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde.

Ako je uzrok reklamacije otklonjen na licu mesta, Putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje adekavtnog altermativnog rešenja smatra se da je Program u celosti izvršen.

Lokalni predstavnici nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, već isključivo Organizator.

Putnik ne može da zahteva srazmerno sniženje cene, raskid Ugovora i naknadu štete ako nesavesno i na propisani način propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlašćenog predstavika i Organizatora o nedostacima između pruženih i ugovorenih usluga.

Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od osam dana od dana završetka putovanja, odnosno u roku od trideset dana od dana utvrđivanja nedostataka"; dostavi osnovan i dokumentovanu reklamaciju (pisanu reklamaciju na licu mesta, račune o plaćenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni između ugovorenih i neizvršenih odnosno delimično izvršenih usluga. Svaki putnik potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju podnosi pojedinačno, jer organizator neće razmatrati grupne prigovore.

Poželjno je da reklamaciju Putnik dostavi u pisanoj formi na adresu Organizatora u Kuli, ul Zanatski centar br 2.

Putnik može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je zaključio Ugovor o putovanju, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacije, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost reklamacije

Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane reklamacije, po učinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta i da Putniku izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno, saopšti broj pod kojim je zaveden njegova reklamacija u evidenciji primljenih prigovora.

Organizator je dužan u roku od 8 dana dostaviti putniku pisani odgovor i isplatiti razliku u ceni, sve od dana prijema uredne reklamacije .Organizator putovanja može produžiti ovaj rok uz saglasnost Putnika i to evidentirati u knjigu reklamacija.

Ukoliko reklamacija nije kompletna i isti treba urediti, organizator će dostaviti putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi pod pretnjom propuštanja.

Organizator će u skladu sa dobrim poslovnim običajima u zakonskom roku odgovoriti putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.

Sniženje cene po reklamaciji putnika može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela usluge, ne može obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos celokupne ugovorene cene. Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremenoj reklamaciji po ugovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimično izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom razrešenju medjusobnih spornih odnosa. Smatraće se da je povraćaj razlike u ceni putniku izvršen i postignut dogovor sa putnikom u skladu sa zakonom, ovim Opštim uslovima, kada je Organizator putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.

Organizator ne snosi odgvornost za propuste, odnosno za štetu nanetu Putniku od strane neposrednih pružaoca usluga koji odgovaraju saglasno propisima koji se na njih odnose, ako se ponašao kao pažljiv Organizator pri izboru lica koja su te usluge izvršila.

Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima pre isteka roka za rešavanje prigovora smatraće se preuranjenim kao i obaveštavanje javnih glasila i medija povredom Ugovora.

15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE:

15.1. Program putovanja po zahtevu Putnika:

Individualno putovanje (dalje Program po zahtevu) Putnika jeste kombinacija dve ili više usluga, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije pedhodno objavio, već ga je sačinio po zahtevu Putnika.

Na Program po zahtevu analogno se primenjuju odredbe predhodnih tačaka ovih Opštih uslova, ako ovom tačkom nije drugačije rgulisano.

Ukoliko po zahtevu Putnika kombinovano i ugovoreno više pojedinačnih usluga iz ponude Organizatora (npr.let i kružna tura itd.), naknadno za storno se obračunava po pojedinačnoj usluzi i na kraju se sabira.

Putnik ima pravo da oduzme od Ugovora, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora.Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu zahtevanog putovanja, ako Program nije drugačije određeno i to:

5% ako se putovanje otkaže do 60 dana pre početka putovanja (blagovremeni otkaz),

15% ako se otkaže od 60 do 30 dana pre početka putovanja,

20% ako se otkaže od 29 do 20 dana pre početka putovanja,

40% ako se otkaže od 19 do 15 dana pre početka putovanja,

80% ako se otkaže od 14 do 10 dana pre početka putovanja,

90% ako se otkaže od 9 do 6 dana pre početka putovanja,

100% ako se otkaže 5 dana pre putovanja ili u toku putovanja.

15.2. Pojedinačne usluge i "rezervacije na upit":Ukoliko Putnik rezerviše ili ugovori samo jednu uslugu, Organizator nastupa samo kao posrednik tuđe usluge (dalje: Posrednik usluge).

Za individualne i "rezervacije na upit"Putnik polaže naime troškova rezervacije depozit koji ne može biti manji od 50 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a na dan uplate.Ukliko rezervacija bude prihvaćena od strane Putnika, depozit se uračunava u cenu usluge.Ukoliko rezervaciju Organizator ne potvrdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraća Putniku.Ako Putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima putnika, iznos depozita zadržava Organizator u celosti.

Organizator, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtevu putnika, za koje je on samo posrednik između Putnika i neposrednoh pružaoca usluga (npr.pojedinačna usluga smeštaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.).Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinačnoj usluzi stupaju na snagu ugovorni odnosi isključivo između Putnika i svakog pojedinačnog pružaoca usluge.

Kod pojedinačnih turističkih usluga primenjuje se sledeća skala otkaza, ako drugačije nije ugovoreno:

a. za hotelski smeštaj:

do 30 dana pre početka putovanja 10%

od 29 do 22 dana pre početka putovanja 15%

od 21 do 8 dana pre početka putovanja 25%

od 7 dana pre početka putovanja 50%

od 6 dana do i nakon početka korištenja 100% od cene

b. za zakup apartmana po jedinici:

do 45 dana pre početka putovanja 20%

od 44 do 30 dana pre početka putovanja 50%

od 29 dana pre početka putovanja 70%

od 15 dana do i nakon početka korištenja 100%

c. kod zakupa kamp vozila i motora:

do 31 dana pre početka putovanja 20 %

od 30 do 22 dana pre početka putovanja 30%

od 21 do 8 dana pre početka putovanja 50%

od 7 do 3 dana pre početka putovanja 65 %

od 2 dana pre početka putovanja ili kod nepojavljivanja 80%

d. iznajmljivanje Rent a car vozila: Putnik prihvata u celosti Opšte uslove iznajmljivanja vozila koji se nalaze na poleđini tipičnog Ugovora o iznajmljivanju vozila.

Ako ugovorom o najmu vozila nije drugačije predviđeno važe sledeća pavila:

Rezervacije i potvrde važe samo za rezervisanu kategoriju vozila, nikad za određeni model.Agencije zadržavaju pravo da klijentima daju na razpolaganje isto ili skuplje vozilo nego što je rezervisano, što nikako ne može da bude razlog za postavljanje zahteva za nadoknadu štete npr.zbog povećane potrošnje goriva.Naplata iznajmljivanja vozila se vrši po završenoj usluzi.

Po pravilu je potrebno da se na licu mesta rezervišu sredstva, odnosno ostavi sigurnosni depozit.U slučaju saobraćajne nezgode, oštećenja ili krađe iznajmljenog vozila zadržava se sigurnosni depozit kao participacija.

U sledećim slučajevima odgovornost Putnika je isključiva i to za: štete koje nastanu usled nepoštovanja uslova iznajmljivanja, grubi nehat ili alkoholisanost pri vožnji, oštećeja na karteru ulja ili donjem postoju vozila, prouzrokovani troškovi za hotel, telefon ili oštećenje ključeva, troškovi za privatne stvari, koje su oštećene u saobraćajnoj nezgodi ili ukradene iz vozila, potpuno oštećenje preumatika.U slučaju štete na vozilu na licu mesta Putnik je dužan:odmah obavestiti policiju i sačiniti policijski zapisnik o nezgodi i šteti i odmah obavestiti agenciju za rent a car. Agencija i osiguravajuća kuća ne mogu priznati niti delimičnu, niti totalnu štetu na vozilu ukoliko je ovlašćeni vozač pod dejstvom alkohola, droge i sl.Polisa obezbeđuje Putnika, kao i drugog ovlaštenog vozača u saglasnosti sa odredbama opštih uslova osiguranja i Ugovora u najmu.Obavezna polisa osiguranja po zakonu pokriva samo povredu i/ili smrt lica (putnika) i štetu nanešenu trećem licu i njegovog imovini.Sledeća dokumenta su neophodna radi prihvatanja štete i povraćaja participacije:policijski zapisnik i zapisnik o šteti, kopiju ugovora o iznajmljivanju, dokaz o uplati depozita (račun agencije za rent-a-car ili izvod sa kreditne kartice), originalni ključevi i saobraćajna dozvola vozila.

Taksa za aerodromske usluge za najam vozila koji je započet na aerodromu se plaća u visini od 10% iznosa vrednosti Ugovora o najmu.Taks za preuzimanje ili isporuku vozila van lokacije agencije u zemlji, kao i u inostranstvu plaća se posebna taksa.Iznajmljivanjem vozila Putnik može putovati u inostranstvo po specialnim uslovima i posebu saglasnost agencije.

Troškove utrošenog goriva za vozilo u periodu najma plaća Putnik.Sedište za decu, lanci za sneg i dr.na zahtev Putnika mogu biti obezbeđeni uz dodatnu nadoknadu.

Putnik potvrđuje da će njegovi lični podaci uneti u ugovor o najmu vozila verodostojni i da je saglasan da se mogu preneti trećim licima radi utvrđivanja njegovog identiteta i finansiskog kredibiliteta.

e. ostale individualne usluge: Rezervisane pojedine usluge kao na primer ulaznice za koncert, operu, pozorište, balove, karte/markice za prevoz (npr. metro, voz, autobus) karte za trajekt, skipas, razgledanja, ulaznice za muzeje i pojedinačne transfere i dr.prilikom eventualnog otkaza Putniku se obračunavaju troškovi u visini cene ugovorene svake pojedinačne usluge.

Kod ugovorene pojedinačne usluge prevoza u slučaju blagovremenog storniranja treba vratiti već primljene karte za linijske letove, železničke karte ili tikete za trajekte, jer se u suprotnom moraju zaračunati pune cene.

U slučaju da je Putnik za odmor rezervisao stan, Organizator upozorava na mogućnost da mu zakupodavac pri predaji stana za odmor može tražiti odgovarajuću kauciju za sporedne troškove i eventualno nastalu štetu.

16. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA:

Lični podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora.Putnik je saglasan da lične podatke Organizator može koristiti za realizaciju ugovornog programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adtese, mesto, vreme i cene putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima.

17. OBAVEZNOST PRIMENE:

Organizator može Programom ili Posebnim uslovim putovanja predvideti drugačije odredbe u odnosu na ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila neposredni pružaoci usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadržajem(povod održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma-đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.)i koji čine sastavni deo takvih Ugovora.

Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neefikasnost čitavog Ugovora o putovanju, što važi i za ove Opšte uslove.

Putnik i Ogranizator saglasno ugovaraju nadležnost Privrednog suda u Somboru za rešavanje međusobnih sporova, a u slučaju zakonom predviđene stvarne nadležnosti redovnog suda Putnik i Organizator ugovaraju mesnu nadležnost suda prema sedištu Organizatora, uz primenu Opštih uslova i propisa R.Srbije.

Ovi Opšti uslovi važe od 01.10.2019.god. kojim danom prestaju da važe prethodni Opšti uslovi.

U Kuli, 01.10.2019. ZA "TITEL PREVOZ"

Bulatović Marta, direktor